Aktualności
Usługi społeczne w Gminie Walim
July 8, 2024
Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Walim poprzez objęcie kompleksowym wsparciem aktywizującym, integracyjnym i opiekuńczym 30 osób w okresie IV.2024-VI.2026.
Przeczytaj wpis
Mamy Radę – damy radę
June 3, 2024
Zwiększenie udziału 30 rad sołeckich z Dolnego Śląska w życiu publicznym wsi poprzez wzmocnienie kompetencji ich członków
Przeczytaj wpis
Szkolenie z rzecznictwa obywatelskiego dla młodych aktywistów
May 17, 2024
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności w zakresie rzecznictwa obywatelskiego, skutecznej komunikacji, skutecznej komunikacji, angażowania interesariuszy i poruszania się po zawiłościach współczesnej pracy rzeczniczej.
Przeczytaj wpis
Otrzymaj bon w wysokości 600 zł
April 25, 2024
Na organizację akcji związanej z wyborami do Parlamentu Europejskiego
Przeczytaj wpis
Młodzi Dorośli
April 3, 2024
Inicjatywa od młodzieży dla młodzieży!
Przeczytaj wpis
"Orbita Merkurego"
December 1, 2023
Zapraszamy do oglądania "Orbita Merkurego"!
Przeczytaj wpis
Weź udział w apelu!
December 1, 2023
Zapraszamy organizacje pozarządowe do dołączenia się do apelu w sprawie powołania Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego.
Przeczytaj wpis
Akademia Pokoju
December 1, 2023
W dniach 22-28 października w Zagrzebiu, Chorwacja odbyła się Akademia Pokoju w ramach Projektu PAVE Peace Awareness through Volunteering and Education Erasmus+ - PAVE project
Przeczytaj wpis
PAVE project
September 12, 2023
Uwaga! Bezpłatny udział w Akademii Pokoju! Zapraszamy do zgłaszania chęci udziału.
Przeczytaj wpis
STOP plastikowi i przemocy
August 7, 2023
Fundacja "Merkury" realizuje projekt pt. "STOP plastikowi i przemocy"
Przeczytaj wpis
Jesteśmy organizacją wspierającą PROM!
August 7, 2023
Uchwalono status Fundacji "Merkury", jako organizacji wspierającej związek stowarzyszeń Polska Rada Organizacji Młodzieżowych.
Przeczytaj wpis
Szkolenie z promocji
August 7, 2023
Fundacja "Merkury" prowadzi szkolenia z różnych dziedzin związanych z działalnością młodzieżowych rad i nie tylko!
Przeczytaj wpis
Silne rady nie od parady Wschowa
June 23, 2023
Warsztat i spotkanie w sprawie prac dotyczących tworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Wschowa
Przeczytaj wpis
Posiedzenie zarządu i walne zgromadzenie ALDA.
June 23, 2023
W dniach 7 - 9 czerwca Marta Sys uczestniczyła w posiedzeniu zarządu i walnym zgromadzeniu ALDA.
Przeczytaj wpis
V Forum Wolontariatu Korpusu Solidarności
June 23, 2023
W Warszawie odbyło się V Forum Wolontariatu Korpusu Solidarności. W ogólnopolskim spotkaniu uczestniczyło ponad 120 wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zaangażowanych w działania wolontariackie. W Forum uczestniczyły także dwie organizacje z sieci naszych inkubatorów – Fundacja „Jagniątków” i Fundacja „Merkury”.
Przeczytaj wpis
Silne rady nie od parady Wołów
June 23, 2023
Spotkanie z aktywnymi młodymi obywatelami, podczas którego skupiono się na rozmowach o samorządności, niełatwych relacjach z dyrekcjami szkół, planowanych aktywnościach oraz o problemie presji społecznej, blokowaniu rozwoju przez dorosłych i zdrowiu psychicznym.
Przeczytaj wpis
Silne Rady nie od parady Środa Śląska
May 24, 2023
Szkolenie w ramach projektu „Silne Rady nie od parady” dla MRG z Środy Śląskiej.
Przeczytaj wpis
Dużur doradczy - Dzierżoniów
May 22, 2023
W ramach współprac z jednostkami samorządu terytorialnego prowadzimy dyżury doradcze w różnych miejscach na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do spotkań w Dzierżoniowie.
Przeczytaj wpis
Partnerstwo dla wolontariatu
May 4, 2023
Zachęcamy do systematycznego angażowania się w wolontariat, szkolimy wolontariuszy i wszystkich chętnych, szkolimy przedstawicieli organizacji i instytucji chcących skorzystać z pracy wolontariuszy oraz osób współpracujących wolontariuszy, doradzamy, pośredniczymy między chętnymi do pracy wolontariackiej, a korzystającymi wspieramy finansowo najlepsze inicjatywy
Przeczytaj wpis
Sprawni i gotowi do pracy
March 9, 2023
Projekt pn. „Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój” o numerze RPDS.09.01.01-02-0177/20 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.
Przeczytaj wpis
Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój
March 9, 2023
Projekt pn. „Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój” o numerze RPDS.09.01.01-02-0177/20 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.
Przeczytaj wpis
Klub Seniora Jedlina
March 9, 2023
„Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój”
Przeczytaj wpis
Pozarządowy Ostry Dyżur
March 9, 2023
Projekt został opracowany przy współpracy 12 NGO wspierających: 11 inkubatorów NGO w Ząbkowicach Śl., Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Złotoryi, Lubaniu i Zgorzelcu, Głogowie, Trzebnicy, Żmigrodzie i Brzegu Dolnym i Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie merytoryczne skierowane do NGO o małym doświadczeniu, zlokalizowanych na obszarach z utrudnionym dostępem do programów pomocowych i rozwojowych, w tym do organziacji na obszarach wiejskich. Ponadto projekt przewiduje promocję III sektora w regionie oraz rozwój partycypacji obywatelskiej.
Przeczytaj wpis
Nowe Przedszkola w Gminie Syców
March 9, 2023
Fundacja „Merkury” zaprasza do składania ofert w trybie procedury rozeznania rynku na remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Drołtowicach w celu przygotowania na potrzeby prowadzenia punktu przedszkolnego w Drołtowicach wg przedmiaru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
Przeczytaj wpis
Rzemieślnicy górą
March 9, 2023
Projekt pn "Rzemieślnicy górą " to kontynuacja wsparcia dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w Bielawie prowadzonej przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości.Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia CRRIM.
Przeczytaj wpis
Wychodzę na prostą
February 21, 2019
Projekt adresowany jest do grupy najbardziej zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem – tj. do osób bezdomnych.Problem bezdomności w Polsce staje się coraz poważniejszy. Liczba osób bezdomnych szacowana jest od 1 mln do 30 tys. i stale wzrasta. Najczęstszą formą pomocy zestrony państwa jest pomoc doraźna – schronienie, żywność, odzież – co jedynie tymczasowo i powierzchownie łagodzi omawiany problem.Nasz projekt zakłada zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w zakresie aktywnej integracji o charakterze:a) społecznym (wszyscy uczestnicy) – specjalistyczne poradnictwo wg potrzebb) zawodowym (uczestnicy gotowi pod względem psychofizycznym do podjęcia takiej aktywności) – staże, szkolenia zawodowe, subsydiowane zatrudnienie.Wsparciem tym obejmiemy 40 osób bezdomnych.
Przeczytaj wpis
Silna i kompetentna młodzież
February 21, 2019
Celem projektu jest zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 r.ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Program zakłada główny wzrost kompetencji społecznych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 80 osób młodych w wieku 15-29 lat zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego poprzez rozwój wolontariatu i działalność na rzecz społeczności lokalnych w okresie 20 m-cy. Rozwijanymi kompetencjami społecznymi będą m.in.: komunikacja, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, asertywność, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów. Do umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy, które będą rozwijane zaliczamy m.in.: umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość. Cel będzie realizowany poprzez treningi kompetencji społecznych, tworzenia i zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem/organizacją pozarządową, budowania zespołu i współpracy z otoczeniem metodami warsztatowymi z wykorzystaniem różnych technik uczenia się.
Przeczytaj wpis
Milicz Od Nowa Rewitalizacja
February 21, 2019
Harum et neque voluptate voluptatem aut quis culpa modi. Enim similique provident et libero quod magni soluta. Repudiandae deserunt architecto itaque repellat perfe
Przeczytaj wpis