Sprawni i gotowi do pracy

August 7, 2023

Sprawni i gotowi do pracy

Projekt pn. „Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój” o numerze RPDS.09.01.01-02-0177/20 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej 25 os.(18 K) i zawodowej 7 (4 K) – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym., mieszkających w Jedlinie Zdrój

i korzystających ze wsparcia Ośrodka pomocy Społecznej.

W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poprzez:

  • warsztaty  kompetencji społecznych;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • organizowanie wolontariatu i prowadzenie klubu samopomocy;
  • animacje lokalne;

oraz zawodowym:

  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe;
  • praktyki / staże.

Rodzaj i formy wsparcia zostaną indywidulanie dopasowane do uczestników/uczestniczek projektu na podstawie diagnoz - psychologicznej oraz doradcy zawodowego.

Zapytania ofertowe

14.11.2022

Rozeznanie cenowe

W związku z realizacją projektu pn. „Sprawni i gotowi do pracy” o numerze RPDS.09.01.01-02-0196/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla rodziców/opiekunów prawnych uczestników/uczestniczek projektu – osób z niepełnosprawnością intelektualną - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Zapytanie wraz załącznikami:

LINK

Wałbrzych 10.10.2022

Rozeznanie cenowe

W związku z realizacją projektu pn. „Sprawni i gotowi do pracy” o numerze RPDS.09.01.01-02-0196/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie cyklu kursów rozwijających kompetencje cyfrowe i umiejętności zawodowe dla 10 uczestników/uczestniczek projektu

Zapytanie wraz załącznikami:

LINK

Wałbrzych, 26.05.2022r.

Rozeznanie cenowe

W związku z realizacją projektu pn. „Sprawni i gotowi do pracy” o numerze RPDS.09.01.01-02-0196/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie dwóch treningów aktywności i samodzielności dla pięciu grup uczestników/uczestniczek projektu (razem 30 osób) - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik:

LINK

zapytanie ofertowe

Wałbrzych, 01.04.2022

W związku z realizacją projektu pn. „Sprawni i gotowi do pracy” o numerze RPDS.09.01.01-02-0196/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie przez doradcę zawodowego diagnozy oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 30 uczestników/uczestniczek projektu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik

LINK

Wałbrzych, 10.03.2022

zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Sprawni i gotowi do pracy” o numerze RPDS.09.01.01-02-0196/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie diagnozy psychologicznej oraz opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla 30 uczestników/uczestniczek projektu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik :

LINK

Harmonogramy wsparcia

harmonogram wsparcia I-III 2023

Harmonogram wsparcia III - XI 2022

Harmonogram wsparcia za okres III-VI 2022