Kuźnia Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcia

Wałbrzych, 15 czerwca 2023 r.
Usługa zapewnienia noclegów oraz całodziennego wyżywienia - projekt „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy”, oferta spełnia warunki zamówienia i zostaje wybrana do realizacji: Rozstrzygnięcie 14 ↓

Wałbrzych 1 czerwca 2023 r.
Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi noclegów i wyżywienia. Ogłoszenie wraz z załącznikami: Rozstrzygnięcie 13 ↓

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wałbrzych, 03.06.2022

Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi  zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 01.08.2022-15.08.2022 dla 30 osób.Termin składania  ofert 13.06.2022 godz. 15:00SIWZ

Pobierz SIWZ

ROZSTRZYGNIĘCIE - Wałrzych, 13.06.2022

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację usługi apewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 01.08.2022-15.08.2022 dla 30 osób.  nie wpłynęła żadna oferta.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wałbrzych 10.06.2022

Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi specjalistycznego poradnictwa  w sytuacji kryzysu – interwencja kryzysowa w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 01.07.2022-30.06.2023 – 100 godzin.
Termin składnia ofert 20.06.2022 godz. 15 SIWZ i załączniki

Pobierz SIWZ

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU - Wałbrzych 22.06.2022

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację usługi pecjalistycznego poradnictwa  w sytuacji kryzysu – interwencja kryzysowa w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 01.07.2022-30.06.2023 – 100 godzin wpłyneła jedna oferta spełniająca wymogi Pomoc Terapeutyczno-Pedagogiczna Anna Krauseul. Niepodległości 247/1058-303 Wałbrzych. Kwota za 1 godzinę usługi wynosi 135 zł.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 3/2022 - Wałbrzych 27.06.2022

Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi  zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 11.07.2022-17.07.2022 dla 25 osób.Termin składania  ofert 06.07.2022 godz. 15:00

Pobierz SIWZ

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 4/2022 - Wałbrzych 05.07.2022

Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi  zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 22.07.2022-29.07.2022 dla 20 osób.Termin składania  ofert 14.07.2022 godz. 15:00

Pobierz SIWZ

ROZSTRZYGNIĘCIE - Wałrzych, 07.07.2022

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację usługi zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 11.07.2022-17.07.2022 dla 25 osób.  nie wpłynęła żadna oferta.

ROZSTRZYGNIĘCIE - Wałbrzych, 18.07.2022

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację usługi zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 12.07.2022-29.07.2022 dla 20 osób wpłynęły 2 oferty do każdej z części zamówienia. Żadna z ofert nie spełniła pkt 2 działu III Opis warunku udziału w postępowaniu. Wszystkie oferty zostały odrzucone.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 5/2022 - Wałbrzych 02.08.2022

uźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi  zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 16.08.2022-22.08.2022 dla 25 osób.Termin składania  ofert 10.08.2022 godz. 00:00

Pobierz SIWZ

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO ZAMÓWIENIA 5/2022 - Wałbrzych, 09.08.2022

W związku z koniecznością wykluczenia  z postępowania o udzielenie zamówienia podmiotów i osób, ktore są powiązane z podmiotami i osobami objętymi sankcjami w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie zmianie uległ zał. nr 2 do SIWZ.

Pobierz SIWZ

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 6/2022 - Wałbrzych, 01.12.2022

Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi  zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 16.08.2022-22.08.2022 dla  60 osób +15 opiekunów.Termin składania  ofert 09.12.2022 godz. 00:00

Pobierz SIWZ

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 6/22 - 13.12.2022

Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania na  realizację usługi  zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 16.08.2022-22.08.2022 dla  60 osób +15 opiekunów do dnia 9 grudnia 2022 wpłynęły 2 oferty.
UpHotel Sp. zo.o. z siedzibą w Jeleniej Górze -  oferta część 1 cena 129 zł
UpHotel Sp. zo.o.z siedzibą w Jeleniej Górze -  oferta część 2 brak oferty
Kompleks Turytyczny Sudety  z siedzibą w Głuchołazach - oferta część 1 cena 90 zł
Kompleks Turytyczny Sudety  z siedzibą w Głuchołazach - oferta część 2 cena 60 zł
Do realizacji wybrano ofertę Kompleks Turytyczny Sudety  z siedzibą w Głuchołazach  ul. Powstańców Śląskich  23.


Kuźnia Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi  zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla  uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 24.06.2023-30.06.2023 dla 45 osób. Termin składania  ofert 12.06.2023 godz. 00:00.

Załączniki:

Wałbrzych, 15 czerwca 2023

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację usługi zapewnienia noclegów oraz zapewnienia całodziennego wyżywienia dla uczestników wyjazdów usamodzielniających w ramach projektu: „Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy” (RPDS.09.01.01-02-203/20) w okresie 24.06.2023-30.06.2023  wpłynęła 1 oferta – Centrum Konferencyjne Krzyżowa k. Świdnicy, cena 60 zł nocleg, 90 zł wyżywienie.

Oferta spełnia warunki zamówienia i zostaje wybrana do realizacji.Kuźnia sp. z o.o. została powołana umową spółki w dniu 02.02.2015.

Zgodnie z umową, Spółka prowadzi działalność „non profit”, a całość dochodu (pomniejszona o odpisy obowiązkowe) przeznaczona jest na realizację zadań pożytku publicznego:  

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  
3) działalność charytatywna;  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;  ochrona i promocja zdrowia;  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  
5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  
6) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
7) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i ekonomii społecznej;
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
10) wypoczynek dzieci i młodzieży;
11) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu;
13) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
14) turystyka i krajoznawstwo;
1%) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
18) ratownictwo i ochrona ludności;
19) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
20) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
21) promocja i organizacja wolontariatu;
22) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
23) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
24) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
25) przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy domowej, HIV/AIDS oraz patologiom społecznym;
26) działalność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych
w zakresie określonym w pkt 1–27.

Zysk nie może zostać przeznaczony do podziału między Wspólników, ani pracowników.

Zrealizowane projekty
ABC Aktywnego SenioraProjekt dofinansowany ze środków programu ASOSBudżet projektu: 61455,00 (dofinansowanie: 54 705,00zł) Okres realizacji projektu: 01.06.2018-31.12.2018  
Kuźnia Uczniowskiej Przedsiębiorczości Społecznej Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw ObywatelskichBudżet projektu: 92 920,00zł (79920,00zł dofinansowania). Okres realiacji projektu: 01.03.2017-31.12.2017r. Cel projektu: wzrost aktywności społecznej 60 uczniów szkół trenu powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha w zakresie podejmowania irealizowania inicjatyw w obszarze przedsiębiorczości społecznej tj tworzenie i prowadzenie spółdzielni uczniowskich w okresie 10 miesięcy.

Integracja społeczna i zawodowa wychowanków pieczy

Sprawozdania: