Statut

STATUT
FUNDACJI "MERKURY"


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja „Merkury" ustanowiona przez Stowarzyszenie „Jowisz”
z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 10, aktem notarialnym przed notariuszem
Anną Szerer w kancelarii notarialnej w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 16 za numerem repetytorium A 102/2004 dnia 09.01.2004 r., działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
Fundacja „Merkury”, zwana w dalszej części Fundacją, posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wałbrzych.

§ 4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5
Organem nadzorującym Fundację, ze względu na cel główny, jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 6
1.    Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.    Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 7
1.    Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz przedstawicielstwa.
2.    Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń,
a także niezarejestrowanych porozumień i koalicji.

§ 8
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja „Merkury”.

§ 9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI


§ 10
Celem Fundacji jest podejmowanie działań w zakresie:
1)    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2)    wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3)    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
4)    działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5)    działalności charytatywnej,
6)    podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7)    działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
8)     działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
9)    ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
10)    działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
11)    promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
12)    działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
13)    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
14)    działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
15)    działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
16)    działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
17)    nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
18)    działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
19)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
20)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
21)    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
22)    turystyki i krajoznawstwa,
23)    porządku i bezpieczeństwa publicznego,
24)    obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
25)    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
26)    udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
27)    ratownictwa i ochrony ludności,
28)    pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
29)    upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
30)    działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
31)    promocji i organizacji wolontariatu,
32)    pomocy Polonii i Polakom za granicą;
33)    działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
34)    promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
35)    działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
36)    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
37)    działalności wspomagającej merytorycznie, technicznie lub finansowo na rzecz organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późniejszymi zmianami), w zakresie określonym w pkt 1-36.

§ 11
1.    Fundacja realizuje cele statutowe inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo
lub finansowo):
a)    organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń, warsztatów, treningów, konkursów                   i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
b)    prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych, także w wersji elektronicznej,
c)    podejmowanie przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości humanistyczne i prospołeczne,
d)    organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych,
e)    organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
f)    organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
g)    udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej, szczególnie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,
h)    realizacja programów informacyjnych służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów rynkowych, przedsiębiorczości, zapobiegania bezrobociu, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności i inicjatywy,
i)    organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa
j)    organizowanie i finansowanie pomocy stypendialnej dla uzdolnionych dzieci                  
  i młodzieży lub dla dzieci i młodzieży z rejonów zagrożonych bezrobociem,
k)    finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia                
 lub życia,
l)    prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, przedszkoli, opieki nad dziećmi,
m)    prowadzenie działalności, organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych, zmiany świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, antykorupcyjnych,
n)    tworzenie, wspieranie i prowadzenie placówek o charakterze reintegracyjnym,
o)    tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych.
2.    Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami, spółdzielniami socjalnymi i osobami fizycznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3.    Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
4.    Fundacja może także inicjować powstawanie oraz uczestniczyć i współpracować                   w partnerstwach, których celem jest realizacja zadań statutowych Fundacji.
5.    W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania
i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób
i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
6.    W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej.
7.    Fundacja realizuje cele statutowe poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
8.    Fundacja ma prawo zakładać inne fundacje lub spółdzielnie socjalne działające                       w obszarze pożytku publicznego.
9.    Fundacja może prowadzić także działalność gospodarczą wspierającą realizację celów statutowych.
10.    Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.

§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
-    udzielać zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie,
-    użyczać swojego rzeczowego majątku trwałego,
-    przyznawać nagrody i stypendia,
wspierające działalność osób prawnych oraz innych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 13
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, niematerialne, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15
Dochody Fundacji pochodzą z:
1)    darowizn, spadków, zapisów,
2)    dotacji i subwencji osób prawnych i innych nieposiadających osobowości prawnej,
3)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4)    dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw niematerialnych,
5)    dochodów z operacji finansowych,
6)    wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
7)    wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej,
8)    dochodów z działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia.

§ 16
Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu spadku składa Zarząd z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 18
Fundacji nie wolno:
1)    udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi",
2)    przekazywania ich majątku na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3)    wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4)    dokonywać zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy oraz ich osoby, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani            
 z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI


§ 19
1.    Organami Fundacji są:
a)    Rada,
b)    Zarząd.
2.    Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS              za rok poprzedni.
3.    Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
4.    Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
5.    Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

RADA FUNDACJI
§ 20
1.    Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.    Rada składa się z 3 do 9 członków.
3.    W skład Rady z mocą Statutu wchodzą:
1)    Maciej Strzelecki - Przewodniczący,
2)    Artur Mazurkiewicz,
3)    Ewa Wiśniewska.
4.    Skład Rady jest stały, za wyjątkiem:
1)    rezygnacji Członka złożonej na piśmie,
2)    wpisania do rejestru skazanych w związku z popełnieniem przestępstwa z oskarżenia publicznego lub popełnieniem przestępstwa skarbowego,
3)    jednogłośnego odwołania Członka przez Radę z powodu nie pełnienia obowiązku członka przez okres dłuższy niż 1 rok,
4)    jednogłośnego odwołania Członka przez Radę z powodu istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
5)    śmierci Członka,
6)    zawieszenia członkostwa na czas powołania Członka Rady w skład Zarządu
lub nawiązania przez niego stosunku pracy z Fundacją.
5.    Skład Rady może ulec poszerzeniu wyłącznie za zgodą wszystkich Członków Rady.

§ 21
Do zadań Rady należy:
1)    powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu,
2)    podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia           z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie,
3)    ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych
i finansowych oraz udzielanie Członkom Zarządu absolutorium,
4)    kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
5)    wyrażanie zgody na nabywanie lub sprzedaż nieruchomości,
6)    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
7)    nadzór nad działalnością Fundacji,
8)    zmiana Statutu Fundacji,
9)    podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 22
1.    Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, po ustaniu członkostwa pierwszego Przewodniczącego ustanowionego mocą Statutu.
2.    Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 23
1.    Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż 1 raz w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
2.    Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek jednego                  z Członków Rady lub Prezesa Zarządu. Powiadomienie może być dokonane przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
3.    Posiedzenia Rady mogą odbywać się także na odległość przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
4.    Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5.    Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, podpisany przez wszystkich obecnych Członków Rady. W przypadku posiedzenia odbywanego za pośrednictwem nowoczesnych technologii protokół z takiego posiedzenia zatwierdza się na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu.

§ 24
1.    Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2.    Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 25
Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1)    żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2)    dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. ZARZĄD FUNDACJI § 26
1.    Zarząd składa się z 1-3 członków powoływanych przez Radę na 3.letnią kadencję.
2.    Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3.    Rada powołuje Prezesa oraz Członków Zarządu.
4.    Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1)    rezygnacji złożonej na piśmie,
2)    śmierci,
3)    odwołania,
4)    wpisania do rejestru skazanych w związku z popełnieniem przestępstwa z oskarżenia publicznego lub popełnieniem przestępstwa skarbowego.
5.    Odwołanie Członka Zarządu przez Radę przed upływem kadencji następuje w przypadku:
a)    podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
b)    choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c)    niepełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
d)    nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
e)    istotnego naruszenia postanowień Statutu.
6.    Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium w trakcie pełnienia swojej kadencji, nie może kandydować na kolejne kadencje do władz Zarządu.

§ 27
1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
2.    Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3.    Fundację na zewnątrz reprezentuje samodzielnie Prezes lub upoważniony przez Prezesa pełnomocnik. Pełnomocnikiem może być także upoważniony Członek Zarządu, w przypadku wieloosobowego składu Zarządu.

§ 28
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1)    kierowanie działalnością Fundacji,
2)    uchwalanie regulaminów,
3)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
5)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
6)    występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
7)    podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio lub poprzez nabycie udziałów w spółkach prawa handlowego
oraz sprawowanie nad nią nadzoru,
8)    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady,
9)    w przypadku potrzeby ustanowienie stanowiska Dyrektora oraz jego kompetencji, a także powoływanie i odwoływanie na to stanowisko.

§ 29
1.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w postaci uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
2.    O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy Członkowie Zarządu. Powiadomienie może być dokonane przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

§ 30
1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
2.    Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także na odległość przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
3.    Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, podpisany przez wszystkich obecnych Członków Zarządu. W przypadku posiedzenia odbywanego za pośrednictwem nowoczesnych technologii protokół z takiego posiedzenia zatwierdza się na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu.

§ 31
Do kompetencji Prezesa należy:
a)    reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
b)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
c)    zlecanie zadań Dyrektorowi, jeżeli ustanowiono takie stanowisko i rozliczanie z wykonywanych obowiązków,
d)    bieżący nadzór nad pracą Dyrektora, jeżeli ustanowiono takie stanowisko.  

§ 32
1.    Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Fundacji składa jednoosobowo Prezes lub upoważniony przez Zarząd pełnomocnik, którym może być także Członek Zarządu.
2.    W przypadku nabywania lub zbywania nieruchomości wymagana jest zgoda Rady
w postaci uchwały.

§ 33
1.    Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub realizować zadania na podstawie umów cywilno-prawnych.
2.    Zgoda Rady na zatrudnienie członków Zarządu wymagana jest wyłącznie w przypadku zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 34
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU, POŁĄCZENIE SIĘ Z INNĄ FUNDACJĄ
I LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 35
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada większością 2/3 głosów.

§ 36
Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 37
Decyzje w kwestii połączenia się z inną fundacją podejmuje Rada jednomyślnie.

§ 38
1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.    Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada.

§ 39
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 40
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz innych organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego.