OFERTA NIEODPŁATNA

Oferta nieodpłatna realizowana jest głównie o realizowane projekty, a także o środki pochodzące z darowizn i pracę członków naszego zespołu. Aktualnie prowadzimy nieodpłatna działalność w obszarach:

- Prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Udzielamy doradztwa w zakresie tworzenie i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzimy warsztaty dla grup założycielskich oraz podmiotów ekonomii społecznej. A także animujemy środowisko przyjazne ekonomii społecznej.

Doradztwo pozarządowe


Usługi doradcze dla organizacji pozarządowych prowadzone jest w oparciu o analizę potrzeb organziacji oraz opracowany plan rozwoju organizji. Dla organizacji świadczymy bezpłatnie doradz­two w zakresie:

a) ogól­nym:
-
zakła­da­nia pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej (fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń, spół­dzielni socjalnych)
- pozy­ski­wa­nia środ­ków na uru­cho­mie­nie spół­dzielni socjalnej
- wypeł­nia­nia doku­men­tów reje­stra­cyj­nych pod­mio­tów eko­no­mii społecznej
- pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w orga­ni­za­cjach pozarządowych
- wypeł­nia­nia wnio­sków apli­ka­cyj­nych o dotację
- two­rze­nia biz­nes pla­nów dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w organizacjach
- likwi­da­cji orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i spół­dzielni socjalnych
- znaj­do­wa­nia part­ne­rów kra­jo­wych i zagranicznych
- rów­nych szans kobiet i męż­czyzn w pro­jek­tach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
- two­rze­nia doku­men­tów stra­te­gicz­nych np. Gmin­nej Stra­te­gii Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Społecznych
- two­rze­nia zespo­łów konsultacyjno-doradczych w zakre­sie współ­pracy samo­rzą­dów z orga­ni­za­cjami pozarządowymi

b) finansowo-księgowym:
-
pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści w pod­mio­tach eko­no­mii społecznej
- roz­li­cza­nia środ­ków pocho­dzą­cych ze źródeł publicznych
- pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w orga­ni­za­cjach pozarządowych
- spra­woz­dań rocznych
- obo­wiąz­ków wobec Urzędu Skar­bo­wego oraz Zakładu Ubez­pie­czeń Społecznych

c) praw­nym:
-
obo­wiąz­ków formalno-prawnych w organizacji
- two­rze­nia i zmian sta­tu­tów oraz regu­la­mi­nów wewnętrznych
- zmian władz w organizacji
- sto­so­wa­nia Ustawy o prze­ciw­dzia­ła­niu pra­niu pie­nię­dzy oraz finan­so­wa­niu terroryzmu

d) mar­ke­tin­go­wym:
-
budo­wa­nia wize­runku organizacji
- wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii internetowych
- two­rze­nia stron internetowych
- wyko­rzy­sta­nia opro­gra­mo­wa­nia w zarzą­dza­niu organizacjąDolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej i Solidarnej

a) Usługi
Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej i Solidarnej świadczy następujące usługi:

1. Usługi animacji lokalnej - są to m.in działania zmierzające do pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, w tym podejmowanie działań animacyjnych, umożliwiających tworzenie podmiotów obywatelskich, partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (np. działania edukacyjne, gry animacyjne, seminaria, spotkania, dialog obywatelski, warsztaty, działania integracyjne/środowiskowe, wizyty studyjne, fora, konsultacje itp.). Ponadto ożywiamy społeczność lokalną poprzez inicjowanie różnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach animacji lokalnej organizujemy seminaria, spotkania, debaty, warsztaty, działania integracyjne/ środowiskowe, wizyty studyjne, fora, konsultacje i szkolenia.

2. Usługi inkubacji - w ramach tego bloku pomagamy m.in. uruchomić działalność odpłatną pożytku publicznego bądź gospodarczą lub przekształcenie się podmiot ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne. Ponadto pomagamy utworzyć podmiot ekonomii społecznej, który będzie świadczył działalność odpłatną lub gospodarczą oraz pomagamy w tworzeniu podmiotów o charakterze reintegracyjnym.  

3. Usługi biznesowe - w ramach tego bloku świadczymy m.in. doradztwo specjalistyczne biznesowe, marketingowe i księgowe. Wsparcie o charakterze dotacyjnym DOWESiS udziela wyłącznie pod warunkiem posiadania środków finansowych.

b) Kadra
Karda DOWESiS jest dostępna dla Państwa
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 w siedzibie DOWESiS przy ul. Beethovena 10 Wałbrzychu.  

Usługi realizowane są osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Doradcy kluczowi:
Marta Sys, Waldemar Weihs nr. telefonu 746662200
Animatorzy: Aneta Cieplińska Wioleta Bastanr. telefonu: 75 6460222
Kluczowy doradca biznesowy: Marek Urbański nr. telefonu 746662200


W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej pod adresem:
kontakt.akses@mrpips.gov.pl