Wychodzę na prostą

August 7, 2023

Wychodzę na prostą

Harmonogram szkoleń:

13, 15, 16, 20, 22, 23.10.2020 Treningu podstawowych zachowań w okresie pandemii

14, 17, 19, 21, 24, 27.10.2020 Grupowe doradztwo cyfrowe

02.03.07.10.14.17.12.2020 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Drodztwo indywidualne będzie prowadzone wg. potrzeb.

Wałbrzych, 08.10.2019

NFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI: DORADZTWO PRAWNE W RAMACH PROJEKTU "WYCHODZĘ NA PROSTĄ"

Do dnia 7 października 2019 r. wpłynęły dwie oferty spełaniająca wszystkie wymogi:

1. Radca Prawny Włodzimierz Dymarczyk ul. Blankowa 7/1, 58-316 Wałbrzych

2. Kancelaria Adwokacka adw. Mateusz Żmuda ul. Świdnicka 38/2a/12, 58-200 Dzierżoniów

Wybrano wykonawcę – Kancelaria Adwokacka adw. Mateusz Żmuda ul. Świdnicka 38/2a/12, 58-200 Dzierżoniów

Wałbrzych, 30.09.2019

W związku z zaplanowanym  w projekcie „Wychodzę na prostą” wsparciem w postaci przyznania jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy oraz przyznania środków na subsydiowane zatrudnienie dla 2 osób informujemy, iż dokumenty złozyło tylko jedno przedsiebiorstwo ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Bielawie, z którą podpisano umowę.

Walbrzych 25.09.2019

W związku z zaplanowanym  w projekcie „Wychodzę na prostą” wsparciem w postaci przyznania jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy oraz przyznania środków na subsydiowane zatrudnienie dla 2 osób dokonano uzupełnienia form zabezpieczeń w regulaminie.

REGULAMIN

Wałbrzych, 24.09.2019 r.

INFORMACJA O WSZĘCIU PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY USŁUG: PORADNICTWO PRAWNE W RAMACH PROJEKTU
"WYCHODZĘ NA PROSTĄ"

Fundacja "Merkury" zaprasza do składania ofert na realizację usług poradnictwa prawnego w ramach projektu. Poniżej dołączamy zapytania ofertowe oraz wymagane do złożenia załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załacznik nr 1 Oferta cenowa

3. Załacznik nr 2 Oświadczenie

W związku z zaplanowanym  w projekcie „Wychodzę na prostą” wsparciem w postaci przyznania jednorazowo środków na utworzenie stanowiska pracy oraz przyznania środków na subsydiowane zatrudnienie dla 2 osób poniżej zamieszczamy dokumenty.

Termin złożenia dokumentacji upływa 27.09.2019 r. o godzinie 15.00

Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

Projekt  realizowany jest w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Regulamin

Wniosek o przyznanie środków na finansowanie kosztów subsydiowanego zatrudnienia

Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezdomnej

Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy

Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie brutto

Wzór umowy

Pomoc de minimis

HARMONOGRAM WSPARCIA

WYCHODZĘ NA PROSTĄ” – GRUPA I

MARZEC 2019

lp

Nazwa wsparcia

Termin wsparcia

1

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

01.III.2019

2

Szkolenia zawodowe

05 – 14.III.2019

3

Staże

od 25.III.2019

LUTY 2019

lp

Nazwa wsparcia

Termin wsparcia

1

Indywidualna ścieżka wsparcia

- psycholog

07 – 17.II.2019

2

Warsztaty aktywnego poszukiwania

pracy

20 – 26.II.2019

3

Warsztaty psychologiczne

09 – 16.II.2019

4

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

07 – 28.II.2019

STYCZEŃ 2019

lp

Nazwa wsparcia

Termin wsparcia

1

Indywidualna diagnoza psychologiczna

02 – 03.I.2019

2

Indywidualna ścieżka wsparcia

– psycholog

08 – 31.I.2018

3

Indywidualna ścieżka wsparcia

– doradca zawodowy

03 – 24.I.2019

4

Warsztaty psychologiczne

07 – 26.I.2019

GRUDZIEŃ 2018

lp

Nazwa wsparcia

Termin wsparcia

1

Diagnoza doradcy zawodowego

01 – 06.XII.2018

2

Opracowanie IPD

06 – 21.XII.2018

3

Indywidualna diagnoza psychologiczna

12 – 31.XII.2018

LISTOPAD 2018

lp

Nazwa wsparcia

Termin wsparcia

1

Diagnoza doradcy zawodowego    

16 – 30.XI.2018

GRUPA II

MARZEC 2019

lp

Nazwa wsparcia

Termin wsparcia

1

Warsztaty psychologiczne

01.III.2019

2

Indywidualne diagnoza psychologiczna

01 – 13.III.2019

3

Indywidualna ścieżka wsparcia

- psycholog

14 – 21.III.2019

Indywidualne poradnictwo

psychologiczne

21 – 28.III.2019

4

Indywidualna ścieżka wsparcia

- doradca zawodowy

16 – 29.III.2019

5

Opracowanie IPD

28 – 29.III.2019

Wałbrzych, 15.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI: DORADZTWO ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU "WYCHODZĘ NA PROSTĄ"

Do dnia 14 listopada 2018 r. wpłynęły dwie oferty spełaniająca wszystkie wymogi:

1. UMF Kontrakt. ul. Reja 33/21, 50 338 Wrocław, data wpływu oferty; 13.11.2018 r.

2. Bielawska Agnieszka ul. Długa 99/15, 58-309 Wałbrzych data wpływu oferty; 13.11.2018 r.

Wybrano wykonawcę – UMF Kontrakt. ul. Reja 33/21, 50 338 Wrocław

Wałbrzych, 15.11.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU "WYCHODZĘ NA PROSTĄ"

Do dnia 14 listopada 2018 r. wpłynęły trzy oferty spełaniająca wszystkie wymogi:

1. PSYCHOEDUKACJA Iwona Żuk-Magierska ul. Forteczna 60/15 Wałbrzych, data wpływu oferty; 06.11.2018 r.

2. Centrum Wspierania Rozwoju Edukacji i Terapii Behawioralnej ul. Piastowska 19c/lok3, 58-260 Bielawa, data wpływu oferty; 12.11.2018 r.

3. Dorota Gałuza ul. Zielona 8/7 58-560 Jelenia Góra, data wpływu oferty; 12.11.2018 r.

Wybrano wykonawcę – Centrum Wspierania Rozwoju Edukacji i Terapii Behawioralnej ul. Piastowska 19c/lok3, 58-260 Bielawa

Wałbrzych, 05.11.2018 r.

INFORMACJA O WSZĘCIU PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY USŁUG: DORADZTWO ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU
"WYCHODZĘ NA PROSTĄ"

Fundacja "Merkury" zaprasza do składania ofert na realizację usług doradztwa zawodowego  w ramach projektu. Poniżej dołączamy zapytania ofertowe oraz wymagane do złożenia załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załacznik nr 1

3. Załacznik nr 2

Wałbrzych, 05.11.2018 r.

INFORMACJA O WSZĘCIU PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY USŁUG: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU
"WYCHODZĘ NA PROSTĄ"

Fundacja "Merkury" zaprasza do składania ofert na realizację usług poradnictwa psychologicznego w ramach projektu. Poniżej dołączamy zapytania ofertowe oraz wymagane do złożenia załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załacznik nr 1

3. Załacznik nr 2

WYCHODZE NA PROSTĄ

Projekt adresowany jest do grupy najbardziej zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem – tj. do osób bezdomnych.
Problem bezdomności w Polsce staje się coraz poważniejszy. Liczba osób bezdomnych szacowana jest od 1 mln do 30 tys. i stale wzrasta. Najczęstszą formą pomocy ze
strony państwa jest pomoc doraźna – schronienie, żywność, odzież – co jedynie tymczasowo i powierzchownie łagodzi omawiany problem.
Nasz projekt zakłada zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w zakresie aktywnej integracji o charakterze:
a) społecznym (wszyscy uczestnicy) – specjalistyczne poradnictwo wg potrzeb
b) zawodowym (uczestnicy gotowi pod względem psychofizycznym do podjęcia takiej aktywności) – staże, szkolenia zawodowe, subsydiowane zatrudnienie.
Wsparciem tym obejmiemy 40 osób bezdomnych.

Cel: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 40 osób (8 k) zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego oraz dzierżoniowskiego w
okresie X 2018 – IX 2020
Cel ten będzie osiągnięty poprzez udzielenie ww. osobom wsparcia w postaci dostosowanych do indywidualnych potrzeb kompleksowych usług i instrumentów aktywizacji
społecznej i zawodowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1  Aktywna integracja