Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój

August 7, 2023

Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój

Projekt pn. „Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój” o numerze RPDS.09.01.01-02-0177/20 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej 25 os.(18 K) i zawodowej 7 (4 K) – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym., mieszkających w Jedlinie Zdrój

i korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym poprzez:

  • warsztaty  kompetencji społecznych;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • organizowanie wolontariatu i prowadzenie klubu samopomocy;
  • animacje lokalne;

oraz zawodowym:

  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe;
  • praktyki / staże.

Rodzaj i formy wsparcia zostaną indywidulanie dopasowane do uczestników/uczestniczek projektu na podstawie diagnoz - psychologicznej oraz doradcy zawodowego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w projekcie

LINK

Harmonogramy wsparcia

Harmonogram wsparcia na I-III 2023  

Harmonogram wsparcia za okres II- XI

Harmonogram wsparcia za okres II-VI 2022

Zapytania ofertowe

Wałbrzych 06.02.2023

Zapytanie oferowe w sprawie na przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności zawodowe

dla  uczestników/uczestniczek projektu

W związku z realizacją projektu pn. „Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój” o numerze RPDS.09.01.01-02-0177/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności zawodowe dla  uczestników/uczestniczek projektu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik : opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami

Wałbrzych 20.01.2022

Zapytanie oferowe w sprawie wykonania diagnoz zawodowych i opracowania ścieżek wsparcia

W związku z realizacją projektu pn. „Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój” o numerze RPDS.09.01.01-02-0177/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie przez doradcę zawodowego diagnozy oraz opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla 25 uczestników/uczestniczek projektu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik

Wałbrzych 11.01.2022

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania diagnoz psychologicznych i opracowania ścieżek wsparcia

W związku z realizacją projektu pn. „Działania integracyjne w Jedlinie Zdrój” o numerze RPDS.09.01.01-02-0177/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Zapraszamy psychologów do składania ofert cenowych na:

-  przeprowadzenie diagnozy psychologicznej,

- opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia,

- przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych

dla 25 uczestników/uczestniczek projektu - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Załącznik