Silna i kompetentna młodzież

August 7, 2023

Silna i kompetentna młodzież

Celem projektu  jest zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 r.ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Program zakłada główny wzrost kompetencji społecznych oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 80 osób młodych w wieku 15-29 lat zamieszkałych na terenie woj. dolnośląskiego poprzez rozwój wolontariatu i działalność na rzecz społeczności lokalnych w okresie 20 m-cy. Rozwijanymi kompetencjami społecznymi będą m.in.: komunikacja, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, asertywność, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów. Do umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy, które będą rozwijane zaliczamy m.in.: umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość. Cel będzie realizowany poprzez treningi kompetencji społecznych, tworzenia i zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem/organizacją pozarządową, budowania zespołu i współpracy z otoczeniem metodami warsztatowymi z wykorzystaniem różnych technik uczenia się.

Projekt przewiduje także wzrost poziomu zaangażowania w życie społeczne poprzez objęcie wsparciem w zakresie wolontariatu i działalności na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnicy będą utrwalać nabyte umiejętności poprzez prace nad tworzeniem i zarządzaniem mini organizacjami młodzieżowymi lub przedsiębiorstwami społecznymi. Dzięki temu nabędą umiejętności diagnozowania potrzeb, nawiązywania kontaktów, rozwiązywania problemów, przełamywania barier. Uczestnicy nawiążą współpracę z organizacjami pozarządowymi, będą realizować inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, korzystać ze wsparcia inkubatora młodzieżowych NGO.

Grupa docelowa to osoby, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy na podstawie wcześniejszej weryfikacji wstępnej, w tym: 32 osoby (20 K i 12 M) uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji oraz 16 os (10 K i 6 M) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji tj. wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia oraz wychowankowie i absolwenci młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

HARMONOGRAM NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK /LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019

Gr. nr 1

Lp

RODZAJ WARSZTATÓW

DATA

GODZINY OD DO

PROWADZĄCY

Beata Stempniak Katarzyna Wierzbicka

Adres: DOM DZIECKA CHATA SKSK UL. SIKORSKIEGO 62 A 58-100 ŚWIDNICA

Gr. nr 2

1. Kompetencje społeczne (24h)

13.12,  20.12.2019r.  10.01,  17.01,  24.01.2020r.

2. Budowanie relacji z otoczeniem (16h)

30.01,  31.01,  6.02.2020r.

3. Budowanie zespołu i pracy zespołowej (16h)

7.02,  5.03,  6.03.2020r.

4. Kreowanie postaw przedsiębiorczych (16h)

20.03,  21.03,  28.03.2020r.

Adres: Szkoła Branżowa I Stopnia  ul. Polna 2, 58-260 Bielawa