Rozwój oferty edukacyjnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie

January 16, 2024

Rozwój oferty edukacyjnej Branżowej Szkoły I Stopnia w Bielawie

Projekt realizowany przez Fundację „Merkury” w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Oś
priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów pogórniczych na Dolnym Śląsku, działanie 9.3 Transformacja w edukacji.

Całkowita wartość projektu: 1 705 680 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 364 544 zł


Grupę docelową stanowią:

 • Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia (60 osób),
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu Branżowej Szkoły I Stopnia (10 osób),
 • Przedstawiciele Branżowej Szkoły I Stopnia

Celem projektu jest dostosowanie w okresie 24 miesięcy procesu edukacji zawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie do wymogów regionalnego rynku pracy m.in. w obszarze zielonej transformacji, a tym samym zwiększenie szans na
zatrudnienie uczniów szkoły.


Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 • Wzbogacenie oferty szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na
  rynku pracy.
 • Nabycie przez uczniów dodatkowych uprawnień / kwalifikacji zwiększających ich szanse na
  rynku pracy – kursy i szkolenia m.in. związane z zieloną transformacją,
 • Nabycie przez uczniów dodatkowego doświadczenia – praktyki zawodowe u innych
  pracodawców m.in. z zielonych obszarów,
 • Wzmocnienie kompetencji osobistych uczniów oraz ich odporności na zmiany i sytuacje
  kryzysowe,
 • Rozwój postaw ekologicznych uczniów i zacieśnianie współpracy Branżowej Szkoły z
  podmiotami otocznia społeczno-gospodarczego,
 • Podniesienie wiedzy kadry szkoły w zakresie edukacji włączającej i zrównoważonego rozwoju.
  Planowane rezultaty projektu:
 • 50% procent uczestników (30 osób) weźmie udział w stażach i praktykach zawodowych,
 • 10 nauczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu nabędzie kwalifikacje,
 • 10 uczniów nabędzie dodatkowe kwalifikacje m.in. w zielonych obszarach,
 • 50 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe (j. angielski, przedsiębiorczość, TIK),
 • Utworzone zostanie Centrum Rozwoju Kompetencji i budowanie odporności uczniów,
 • Wzmocniona zostanie współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie rozwoju
  postaw ekologicznych i zrównoważonego rozwoju.