Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój

March 29, 2024

Projekt realizowany jest przez Fundację „Merkury” w partnerstwie z Miastem Jedlina-Zdrój/Centrum
Usług Społecznych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich
dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Oś priorytetowa
9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów pogórniczych na Dolnym Śląsku, działanie
9.1 Transformacja społeczna.


Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w Jedlinie-Zdrój poprzez objęcie
kompleksowym wsparciem aktywizującym, integracyjnym i opiekuńczym 38 osób wymagających
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich 10 opiekunów faktycznych w okresie 01.2024-
06.2026, który zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie usług:


- opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy,
- opiekuńczych i asystenckich w miejscu zamieszkania,
- opieki wytchnieniowej,
- wsparcia doradczego i szkoleń oraz usług zwiększających autonomię osób niesamodzielnych w formie: przewozu do ośrodka
wsparcia, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i innych wg indywidualnych potrzeb.

Grupę docelową stanowi łącznie 50 osób:
- 30 osób (27 K) wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym - 15 osób
wymagających usług opiekuńczych w domu i 15 w DzDP,
- 8 (6 K) osób z niepełnosprawnością potrzebujących wsparcia asystenta w codziennych czynnościach,
- 10 (8 K) opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych,
- 2 (2 K) osoby bierne zawodowo do przygotowania do profesjonalnego świadczenia usług
opiekuńczych.


Rezultaty projektu:
- zwiększony dostęp do usług społecznych na terenie Jedliny-Zdrój poprzez objęcie różnymi usługami
opiekuńczymi i asystenckimi wg indywidualnych potrzeb 38 osób (33 K) wymagających wsparcia w
codziennych czynnościach;
- wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej w Jedlinie-Zdrój o 15
utworzonych w DzDP i 15 świadczonych w domu osoby potrzebującej;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin zamieszkałych w Jedlinie-Zdrój, których bierność
zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobą zależną, poprzez zwiększenie dostępu do usług
społecznych, asystenckich i opiekuńczych;
- nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi przez 2 osoby z
Jedliny-Zdrój.


Całkowita wartość projektu: 2 128 509,70 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 1 702 807,70 zł


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie