Klub Seniora Jedlina

August 7, 2023

ZAMÓWIENIA


INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

Fundacja "Merkury" informuje, że w  wyniku postępowania FM/2/KSJZ/2020 wyłoniono dwóch wykonawców:

Cz.1 usługi  teleopieki- SIDLY Sp. Z o.o z siedziba w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31 - cena brutto 24930

Cz.2 punkt diagnostyczny - Comarch Healthcare Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 39A,
31-864 Kraków - kwota brutto 21771

Protokół z wyboru oferentów

Wałbrzych, 26.10.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załączeniu informacja z otwarcia ofert w ramach postępowana FM/2/KSJZ/2020

Wałbrzych 22.10.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA FM/2/KSJZ/2020

PYTANIA

ODPOWIEDZI

Wałbrzych 21.10.2020

UWAGA ZMIANA SIWZ DO POSTĘPOWANIA FM/2/KSJZ/2020

Dokonano zmiany SIWZ w elementach dot. daty składania ofert oraz  dano możliwość składania ofert częściowych. Aktualny SIWZ

Na bazie konkurencyjności nie ma już technicznej możliwości edytowania ogłoszenia w taki sposób, aby zaznaczyć możiwość składania ofert częściowych. Został dodany nowy plik z SIWZ umożiwiający składanie ofert częściowych.

Wałbrzych 14.10.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADAIA OFERT NR FM/2/KSJZ/2020

Świadczenie kompleksowej  usługi teleopieki nad 15 osobami niesamodzielnymi w ramach projektu: „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój”

Szacowana wartość zamówienia pow. 50.000 PLN netto

Zapytanie - SIWZ

Załączniki do SIWZ


Wałbrzych, 09.10.2020

Zapytanie cenowe

W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” o numerze RPDS.09.02.01-02-0072/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

zapraszamy do składania ofert na usługi transportu niesamodzielnych uczestników Klubu Seniora

Wałbrzych 30.09.2020

INFORACJA O WYBORZE OFERENTA NR FM/1/KSJZ/I/2020

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz oceny złożonych ofert Fundacja "Merkury" informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Szlachta "Reduta catering Głuszyca"  ul. Częstochowska 1b, Głuszyca - cena za 1 obiad/osoba wyniosła 10 zł brutto.

Wałbrzych, 30.09.2020

INFORAMACJA  Z OTWARCIA OFERT  NR FM/1/KSJZ/I/2020

W wyniku  ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia nr  FM/1/KSJZ/I/2020  do dnia 30 września  2020 r oferty złożyło  2 oferentów.

Lp

Oferent

Data i godzina wpływu oferty

1

PHU Kamil Szachta, ul. Graniczna 25/1, 58-340 Głuszyca

30.09.2020 godz. 8:40

2

Michał Dąbrowski „Porażeni”, ul. Kościuszki 22, 58-400 Kamienna Góra

30.09.2020 godz. 9:00

W dniu  30.09.2020 r  o godz. 11:00 nastąpiło otwarcie ofert.  Kwoty zaproponowane przez poszczególnych oferentów przedstawiają się następująco

Lp

Oferent

Cena brutto

    oferty  

1

PHU Kamil Szachta, ul. Graniczna 25/1, 58-340 Głuszyca

10,00 zł

2

Michał Dąbrowski „Porażeni”, ul. Kościuszki 22, 58-400 Kamienna Góra

19,00 zł

Oferty wymienionych wyżej oferentów zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej. Wyniki oceny ofert zostaną  przedstawiona do dnia 30.09.2020 do godz. 16:00 na stronie internetowej https://www.merkury.org.pl/zamowienia/84 oraz na bazie konkurencyjności. Oferentom wysłany zostanie protokół z oceny ofert.

Wałbrzych, 21.09.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/KSJZ/I/2020

Przygotowanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Klubu Seniora w Jedlinie Zdrój

Tytuł projektu: „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój”

Szacowana wartość zamówienia pow. 50.000 PLN netto

Dokumenty związane z ubieganiem się o zamówienie znajdują się tutaj

Załączniki do zamówienia

1

2

3

4

5

6

Termin składania ofert 30.09.2020 godz. 10:00

Wałbrzych, 27.08.2020r.

Zapytanie cenowe

W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” o numerze RPDS.09.02.01-02-0072/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć ruchowych dla Seniorów - uczestników projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” (30 osób)

Fundacja „Merkury”

58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 10

tel.: +48 74 666 22 00 / fax: 74 666 22 01

Web: www.merkury.org.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Martyna Kubicka

tel.: 74 666 22 13 / e-mail: martyna.kubicka@merkury.org.pl

dokumentacja

Wałbrzych, 27.08.2020

Zapytanie cenowe

W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” o numerze RPDS.09.02.01-02-0072/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

zapraszamy do składania ofert na:

  1. prowadzenie treningu pamięci
  2. prowadzenie zajęć stymulujących funkcje poznawcze

dla Seniorów - uczestników projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” (30 osób)

Fundacja „Merkury”

58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 10

tel.: +48 74 666 22 00 / fax: 74 666 22 01

Web: www.merkury.org.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Martyna Kubicka

tel.: 74 666 22 13 / e-mail: martyna.kubicka@merkury.org.pl


dokumentacja

1

2

----------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAMY

Harmonogram wsparcia za mc - I 2023 Klub Seniora

I LINK

Harmonogram wsparcia za MC - X-XII 2022 Klub Senioa

X LINK

XI LINK

XII LINK

HARMONOGRAM WSPARCA ZA M-C VI 2022

usługi opiekuńcze

Klub Seniora

HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU ZA M-C V 2022

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora

HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU NA M-C IV 2022

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora

HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU NA MC III 2022

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora

HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU NA M-C II 2022

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora

HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU NA M-C I 2022

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora

 

Harmonogram wsparcia w ramach projektu na m-c VIII  2021

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora

Harmonogram wsparcia w ramach projektu na m-c VII  2021

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora  

Harmonogram  wsaprcia w ramach projektu na m-c VI  2021

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora

Harmongram wsaprcia w ramach projektu na m-c V 2021

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora

Harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu na m-c IV 2021

- usługi opiekuńcze

Harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu na m-c III 2021

- usługi opiekuńcze

- Klub Seniora

harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu za m-c luty 2021

Harmonogram

Harmonogram

harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu za m-c styczeń 2021

harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu za m-c grudzień  2020

harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu za m-c listopad 2020

harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu za m-c październik 2020

harmonogram realizacji wsparcia w  ramach projektu za m-c wrzesień 2020