Usługi społeczne w Gminie Walim

July 8, 2024

FEDS.09.01-IP.02-0030/23

Projekt realizowany jest przez Fundację „Merkury” w partnerstwie z Gminą Walim/Ośrodkiem Pomocy Społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Oś priorytetowa 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, działanie 9.1 Transformacja społeczna.


Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Walim poprzez objęcie kompleksowym wsparciem aktywizującym, integracyjnym i opiekuńczym 30 osób (28 kobiet) wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich 6 opiekunów faktycznych (5 K) zamieszkałych na terenie gminy Walim w okresie IV.2024-VI.2026.


Działania obejmują uruchomienie usług dla grupy docelowej:


- opiekuńczych w dziennym domu pomocy (dla 20 osób, w tym 16 K),
- opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 10 osób (8 K) niesamodzielnych,
- wsparcia dla 6 (5K) opiekunów faktycznych w formach opieki wytchnieniowej świadczonej w
domach osób niesamodzielnych oraz wsparcia doradczego i szkoleń opiekunów,
- usług dodatkowych zwiększających autonomię osób niesamodzielnych poprzez utworzenie
wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego,
- przeszkolenia 2 osób w zakresie świadczenia profesjonalnych usług opiekuńczych,
- doposażenia dziennego domu pomocy.
Rezultaty realizacji projektu:
- zwiększony dostęp do usług społecznych w gminie Walim poprzez objęcie usługami opiekuńczymi
wg indywidualnych potrzeb 30 osób (28 K) wymagających wsparcia w codziennych czynnościach z
terenu gminy Walim;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu min. 8 osób zamieszkałych na terenie ww. gminy ,
których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobą zależną poprzez zwiększenie
dostępu do usług społecznych;
- nabycie kwalifikacji/kompetencji w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi przez 2 osoby.


Całkowita wartość projektu: 1 433 520,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 464,00 zł


#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie