Doradztwo pozarządowe

Usługi doradcze dla organizacji pozarządowych prowadzone jest w oparciu o analizę potrzeb organziacji oraz opracowany plan rozwoju organizji. 
Dla organizacji świadczymy bezpłatnie doradz­two w zakresie:
 
ogól­nym:
 • zakła­da­nia pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej (fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń, spół­dzielni socjalnych)
 • pozy­ski­wa­nia środ­ków na uru­cho­mie­nie spół­dzielni socjalnej
 • wypeł­nia­nia doku­men­tów reje­stra­cyj­nych pod­mio­tów eko­no­mii społecznej
 • pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w orga­ni­za­cjach pozarządowych
 • wypeł­nia­nia wnio­sków apli­ka­cyj­nych o dotację
 • two­rze­nia biz­nes pla­nów dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w organizacjach
 • likwi­da­cji orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i spół­dzielni socjalnych
 • znaj­do­wa­nia part­ne­rów kra­jo­wych i zagranicznych
 • rów­nych szans kobiet i męż­czyzn w pro­jek­tach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
 • two­rze­nia doku­men­tów stra­te­gicz­nych np. Gmin­nej Stra­te­gii Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Społecznych
 • two­rze­nia zespo­łów konsultacyjno-doradczych w zakre­sie współ­pracy samo­rzą­dów z orga­ni­za­cjami pozarządowymi

 

finansowo-księgowym:

 • pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści w pod­mio­tach eko­no­mii społecznej
 • roz­li­cza­nia środ­ków pocho­dzą­cych ze źródeł publicznych
 • pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści odpłat­nej i gospo­dar­czej w orga­ni­za­cjach pozarządowych
 • spra­woz­dań rocznych
 • obo­wiąz­ków wobec Urzędu Skar­bo­wego oraz Zakładu Ubez­pie­czeń Społecznych
 
praw­nym:
 • obo­wiąz­ków formalno-prawnych w organizacji
 • two­rze­nia i zmian sta­tu­tów oraz regu­la­mi­nów wewnętrznych
 • zmian władz w organizacji
 • sto­so­wa­nia Ustawy o prze­ciw­dzia­ła­niu pra­niu pie­nię­dzy oraz finan­so­wa­niu terroryzmu
 
mar­ke­tin­go­wym:
 • budo­wa­nia wize­runku organizacji
 • wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii internetowych
 • two­rze­nia stron internetowych
 • wyko­rzy­sta­nia opro­gra­mo­wa­nia w zarzą­dza­niu organizacją

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych
tel.: 746662200

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.