Dolnośląska Akademia Samorządności

Dolnośląska Akademia Samorządności  - edycja 2016

Projekt „Dolnośląska Akademia Samorządności” był realizowany w ścisłej współpracy z Panem Krystianem Ulbinem -  Pełnomocnikiem Marszałka ds. Młodzieży, będąc modyfikowany do zaistniałych potrzeb. Planowane działania zrealizowano w następujący sposób:

1. Prowadzono działania animacyjne w szkołach w Dzierżoniowie, Górze, Jaworze, Lubinie, Środzie Śl., Trzebnicy i Wrocławiu. Łącznie odbyło się 20 warsztatów animacyjnych, w których uczestniczyło 150 osób

2. W wyniku rekrutacji i spotkań animacyjnych wpłynęło 37 inicjatyw, z których po ocenie 22 inicjatywy zaproszono na panele regionalne.

3. Przeprowadzono 3 panele regionalne: we Wrocławiu 7.11 (zaproszono 7 inicjatyw – 28 uczestników), w Wałbrzychu 8.11 (zaproszono 10 inicjatyw z subregionu jeleniogórskiego [3] i wałbrzyskiego [7] – razem 42 uczestników) i w Głogowie 9.11 (zaproszono 5 inicjatyw – 24 uczestników). Podczas tych paneli wyłoniono listę 6 inicjatyw do dofinansowania oraz 4 inicjatywy na listę rezerwową, z której udało się po zmianie budżetu sfinansować wszystkich 10 inicjatyw.

4. Dla finalistów DAS zorganizowano 3.dniowe szkolenie w dniach 25-27.11 w Krzyżowej k. Świdnicy, w którym wzięły udział 32 osoby z 8 grup inicjatyw młodzieżowych. Trenerami były osoby posiadające doświadczenie w pracy aktywizującej młodzież. Ponadto gośćmi byli: Dawid Torbacki - doradca zawodowy DWUP, Tomasz Pilawka - Radny Sejmiku Województwa Dolnbośląskiego, Marcin Orzeszek - Burmistrz Ząbkowic Śląskich, Emilian Bera - Burmistrz Jawora, Paweł Skibiński - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra oraz Krystian Ulbin – Pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży.

5. Finaliści zrealizowali 10 inicjatyw młodzieżowych na łączną kwotę 11.200 zł:

 • PAKT „Wkręć się, poznaj, działaj” w Głogowie
 • Międzyszkolne rozgrywki League of Legends w Lubinie
 • Jak jest? Jak sądzą że jest? w Legnicy
 • Młodzi Starszym – kolorowa jesień życia w Legnicy
 • Studencie, Maturzysto #PoznajSwojePrawaObowiązki w Jeleniej Górze
 • Budżet Obywatelski w Górze
 • Młodzieżowa Rada Miasta Góra w Górze
 • Dowiedz się co to samorząd w Górze
 • Gra terenowa w Wałbrzychu
 • Seminarium Samorządów Uczniowskich we Wrocławiu.
W realizację tych 10 inicjatyw było zaangażowanych 46 młodych Dolnoślązaków, którzy dzięki udziałowi w projekcie:
- zwiększyli wiedzę nt. samorządności i przekazali ją rówieśnikom realizując swoje inicjatywy,
- zwiększyli zaangażowanie w działania samorządowe i nt. samorządności, 
- poprawili markę samorządności wśród osób młodych,
- poprawili swoją wiedzę i umiejętności organizacyjne i pracy w zespole.
 
6. Na potrzeby projektu założono profil na facebooku pn. Dolnośląska Akademia Samorządności, który był promowany na innych profilach: @Fundacja.Merkury,  @JeleniogorskieNGO, @LegnickieNGO, @WalbrzyskieNGO i @WroclawskieNGO.
 
 
 

 

Dolnośląska Akademia Samorządności jest odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dostrzeżenie ważkości zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w działania z zakresu samorządności oraz pogłębienie wiedzy na temat samorządu terytorialnego. 
 
Kto może wziąć udział w konkursie, warunki:
W konkursie mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 6 osób młodych w wieku 16-25 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. 
Grupa inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne działania. 
Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub uczelnianego, organizacji pozarządowej, klubu sportowego lub OSP, będące wolontariuszami 
lub niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które w ostatnich 2 latach 
już zrealizowały albo mają pomysł zrealizowania jakiejś inicjatywy dotyczącej promocji samorządności lub w zakresie samorządności.
 
Jak rozumieć inicjatywę w temacie samorządności?
Wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące tematu samorządu terytorialnego, np.:
organizacja debaty z udziałem młodzieży nt. po co nam samorząd? 
konkurs plastyczny dla dzieci kto to jest wójt/burmistrz i czym się zajmuje?
zebranie od rówieśników opinii nt. podejmowanych działań (inwestycji) przez samorząd 
i przedstawienie ich na spotkaniu z radnymi lub wójtem/burmistrzem,
itd. itp.
 
Jak się można zgłosić i do kiedy?
Grupy inicjatywne zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: das@merkury.org.pl, w którym zawarte będą następujące informacje:
- imiona i nazwiska uczestników grupy inicjatywnej, 
- wiek każdego z uczestników,
- miejscowość, z której pochodzą uczestnicy grupy inicjatywnej 
- e-mail i nr telefonu do przedstawiciela grupy inicjatywnej,
- opis inicjatywy już zrealizowanej przez grupę lub planowanej do podjęcia przez grupę na rzecz promocji samorządności lub w zakresie samorządności.
 
Zgłoszenia można wysyłać w terminie do dnia 15 października 2016 r.
Każdy z uczestników zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji realizacji projektu Dolnośląskiej Akademii Samorządu.  
 
Etapy konkursu:
I. Wszystkie zgłoszone inicjatywy zostaną przekazane recenzentom, którzy wybiorą 
ok. 24 najciekawszych inicjatyw (mniej więcej po 6 inicjatyw w każdym z subregionów województwa: jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim i wrocławskim). 
 
II. Grupy, które są autorami najciekawszych inicjatyw, zostaną zaproszone do udziału 
w panelach regionalnych w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy i Wrocławiu.
Podczas paneli uczestnicy grup inicjatywnych wezmą udział w zajęciach z wystąpień publicznych oraz w dyskusji z członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Prezydentem Miasta i przedstawicielem środowiska młodzieżowego zaangażowanego w działalność samorządową. 
W trakcie paneli młodzież będzie dopracowywała swoje pomysły na inicjatywy, które będą podlegały ocenie przez nich samych.
Z każdego subregionu grupa, która zbierze najwięcej głosów zostanie zaproszona 
do kolejnego etapu.
 
III. Autorzy najciekawszych 4 inicjatyw (po jednej z każdego z subregionu) zostaną zaproszeni na wyjazdowe dwa szkolenia 3.dniowe (wg możliwości uczestników, planowane na piątki-niedziele), podczas których prowadzone będą:
zajęcia dotyczące umiejętności liderskich i organizacyjnych,
spotkania z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
debaty z autorami reformy samorządowej w Polsce,
spotkania i dyskusje z przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku oraz Młodzieżowych Rad Miast,
zajęcia dopracowania inicjatyw.
Podczas szkoleń uczestnikom towarzyszyć będzie Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy 
ze Środowiskami Akademickimi oraz Młodzieżowymi.
 
 
Czas trwania konkursu, terminarz:
 • Zgłoszenia inicjatyw do 15 października 2016 r.
 • Panele regionalne (w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu) – październik
 • Dwa szkolenia 3.dniowe – listopad
 • Realizacja inicjatyw z dofinansowaniem – listopad-grudzień (do 23.12)
 
Nagrody:
Wszystkie 4 grupy inicjatywne z etapu III (szkolenia) otrzymają dofinansowanie na realizację swoich pomysłów w kwocie po 1.500 zł.
 
Jak rozliczać środki otrzymanego dofinansowania?
Grupa inicjatywna nie otrzymuje dotacji finansowej dla siebie, lecz na pokrycie kosztów realizacji swojego pomysłu. Rozliczenia przeprowadzane będą bezpośrednio przez Fundację „Merkury”. Nie ma ograniczeń na co środki mogą być wydane – wszystkie pozycje kosztowe ustalone podczas szkoleń będą zaakceptowane w ramach przyznanej kwoty 1.500 zł.
 
Co zyskają uczestnicy konkursu?
 • Możliwość uzyskania dofinansowania na zrealizowanie swojego pomysłu
 • Spotkania niesamowitych, aktywnych ludzi
 • Spędzenia czasu na pracy i rozrywce z rówieśnikami
 • Niepowtarzalną szansę spotkania z władzami samorządowymi województwa
 • Rozwoju swoich umiejętności organizacyjnych, liderskich, prezentowania siebie na forum publicznym
 • Poznania w atrakcyjnej formie czym jest samorządność, a może w przyszłości pracy w samorządzie 
 
Organizator konkursu:
Fundacja „Merkury” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
 
Kontakt do organizatorów Dolnośląskiej Akademii Samorządności:
1) Pan Waldemar Weihs – Prezes Fundacji „Merkury”,
tel. 509 673 693, e-mail: waldemar@weihs.pl
2) Pan Krystian Ulbin – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy ze Środowiskami Akademickimi oraz Młodzieżowymi,          
tel. 517 117 990, e-mail: krystian.ulbin@dolnyslask.pl
 
Dolnośląska Akademia Samorządności jest odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dostrzeżenie ważkości zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w działania z zakresu samorządności oraz pogłębienie wiedzy na temat samorządu terytorialnego. 
 
Kto może wziąć udział w konkursie, warunki:
W konkursie mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 6 osób młodych w wieku 16-25 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. 
Grupa inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne działania. 
Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub uczelnianego, organizacji pozarządowej, klubu sportowego lub OSP, będące wolontariuszami 
lub niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które w ostatnich 2 latach 
już zrealizowały albo mają pomysł zrealizowania jakiejś inicjatywy dotyczącej promocji samorządności lub w zakresie samorządności.
 
Jak rozumieć inicjatywę w temacie samorządności?
Wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące tematu samorządu terytorialnego, np.:
organizacja debaty z udziałem młodzieży nt. po co nam samorząd? 
konkurs plastyczny dla dzieci kto to jest wójt/burmistrz i czym się zajmuje?
zebranie od rówieśników opinii nt. podejmowanych działań (inwestycji) przez samorząd 
i przedstawienie ich na spotkaniu z radnymi lub wójtem/burmistrzem,
itd. itp.
 
Jak się można zgłosić i do kiedy?
Grupy inicjatywne zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: das@merkury.org.pl, w którym zawarte będą następujące informacje:
- imiona i nazwiska uczestników grupy inicjatywnej, 
- wiek każdego z uczestników,
- miejscowość, z której pochodzą uczestnicy grupy inicjatywnej 
- e-mail i nr telefonu do przedstawiciela grupy inicjatywnej,
- opis inicjatywy już zrealizowanej przez grupę lub planowanej do podjęcia przez grupę na rzecz promocji samorządności lub w zakresie samorządności.
 
Zgłoszenia można wysyłać w terminie do dnia 15 października 2016 r.
Każdy z uczestników zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji realizacji projektu Dolnośląskiej Akademii Samorządu.  
 
Etapy konkursu:
I. Wszystkie zgłoszone inicjatywy zostaną przekazane recenzentom, którzy wybiorą 
ok. 24 najciekawszych inicjatyw (mniej więcej po 6 inicjatyw w każdym z subregionów województwa: jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim i wrocławskim). 
 
II. Grupy, które są autorami najciekawszych inicjatyw, zostaną zaproszone do udziału 
w panelach regionalnych w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy i Wrocławiu.
Podczas paneli uczestnicy grup inicjatywnych wezmą udział w zajęciach z wystąpień publicznych oraz w dyskusji z członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Prezydentem Miasta i przedstawicielem środowiska młodzieżowego zaangażowanego w działalność samorządową. 
W trakcie paneli młodzież będzie dopracowywała swoje pomysły na inicjatywy, które będą podlegały ocenie przez nich samych.
Z każdego subregionu grupa, która zbierze najwięcej głosów zostanie zaproszona 
do kolejnego etapu.
 
III. Autorzy najciekawszych 4 inicjatyw (po jednej z każdego z subregionu) zostaną zaproszeni na wyjazdowe dwa szkolenia 3.dniowe (wg możliwości uczestników, planowane na piątki-niedziele), podczas których prowadzone będą:
zajęcia dotyczące umiejętności liderskich i organizacyjnych,
spotkania z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
debaty z autorami reformy samorządowej w Polsce,
spotkania i dyskusje z przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku oraz Młodzieżowych Rad Miast,
zajęcia dopracowania inicjatyw.
Podczas szkoleń uczestnikom towarzyszyć będzie Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy 
ze Środowiskami Akademickimi oraz Młodzieżowymi.
 
 
Czas trwania konkursu, terminarz:
 • Zgłoszenia inicjatyw do 15 października 2016 r.
 • Panele regionalne (w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu) – październik
 • Dwa szkolenia 3.dniowe – listopad
 • Realizacja inicjatyw z dofinansowaniem – listopad-grudzień (do 23.12)
 
Nagrody:
Wszystkie 4 grupy inicjatywne z etapu III (szkolenia) otrzymają dofinansowanie na realizację swoich pomysłów w kwocie po 1.500 zł.
 
Jak rozliczać środki otrzymanego dofinansowania?
Grupa inicjatywna nie otrzymuje dotacji finansowej dla siebie, lecz na pokrycie kosztów realizacji swojego pomysłu. Rozliczenia przeprowadzane będą bezpośrednio przez Fundację „Merkury”. Nie ma ograniczeń na co środki mogą być wydane – wszystkie pozycje kosztowe ustalone podczas szkoleń będą zaakceptowane w ramach przyznanej kwoty 1.500 zł.
 
Co zyskają uczestnicy konkursu?
 • Możliwość uzyskania dofinansowania na zrealizowanie swojego pomysłu
 • Spotkania niesamowitych, aktywnych ludzi
 • Spędzenia czasu na pracy i rozrywce z rówieśnikami
 • Niepowtarzalną szansę spotkania z władzami samorządowymi województwa
 • Rozwoju swoich umiejętności organizacyjnych, liderskich, prezentowania siebie na forum publicznym
 • Poznania w atrakcyjnej formie czym jest samorządność, a może w przyszłości pracy w samorządzie 
 
Organizator konkursu:
Fundacja „Merkury” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
 
Kontakt do organizatorów Dolnośląskiej Akademii Samorządności:
1) Pan Waldemar Weihs – Prezes Fundacji „Merkury”,
tel. 509 673 693, e-mail: waldemar@weihs.pl
2) Pan Krystian Ulbin – Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy ze Środowiskami Akademickimi oraz Młodzieżowymi,          
tel. 517 117 990, e-mail: krystian.ulbin@dolnyslask.pl
 

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych
tel.: 746662200

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.