Aktualności


Wałbrzych, 22.11.2018

Rozliczenie wsparcia pomostowego - wersje papierowe

Szanowni Państwo, prosimy o przesyłanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia w wersji papierowej na adres fundacji. 

 


 

Wałbrzych, 21.09.2018

Rozliczenie wsparcia pomostowego 

Szanowni Państwo, w zakładce Wzory dokumentów znajdą Państwo oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego, które należy przesyłać w wersji papierowej raz w miesiącu do siedziby Fundacji "Mekrury"

 


Wałbrzych, 23.08.2018

Ważna informacja dla uczestników II tury 

Szanowni Państwo, uczestnicy, którzy będą prowadzili negocjacje w związku ze zmniejszoną rekomendowaną kwotą dofinansowania mają możliwość przesunięcia daty uruchomienia działalności gospodarczej najpóźniej na 02.10.2018r. Osoby, które będą chciały skorzystać z tego rozwiązania prosimy o kontakt z biurem projektu od poniedziałku. 

 

 


Wałbrzych, 23.08.2018

Procedura przygotowania umów 

Szanowni Państwo, do umów które będą podpisywane w związku z otrzymaną przez Państwa dotacją i wsparciem pomostowym prosimy o przygotowanie: 

 1. Zaktualizowany załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków firnansowych (dotyczy tylko osób, które zostały do tego zobligowane w pismach)
 2. Informację o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 13)
 3. Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej) (załącznik nr 12 ) (podpisane przez notariusza lub w biurze projektu)
 4. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2)

Prosimy o przygotowanie niezbędnych informacji do przygotowania umów. Pod linkiem => znajdą Państwo plik, który należy wypełnić i przesłać na adres: dotacje@merkury.org.pl. Pliki, które Państwo przesyłają, ze względów na ochronę danych osobowych, prosimy zahasłować, a hasło przesłać osobną wiadomością. 

Wszystkie informacje po przygotowaniu umowy zostaną usunięte z serwerów pocztowych. 

 

Wzrory dokumentów znajdą Państwo pod linkiem =>

UWAGA 

Do umowy należy załączyć również odpis z CEIDG. Umowę możemy podpisać z przedsiębiorcą, który ma status AKTYWNY. Wpis powinien spełniać następujące wymagania: 

1. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA DOKŁADNIE JAK WE WNIOSKU

2. DATA URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - JAK WE WNIOSKU. DATA REJESTRACJI MOŻE BYĆ WCZEŚNIEJSZA ALE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ DATA OGŁOSZENIA WYNIKÓW

3.  PKD - WYŁĄCZNIE TE, KTÓRE SĄ WE WNIOSKU

4. SIEDZIBA I ADRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI - JAK WE WNIOSKU

 

 


 

Wałbrzych, 22.08.2018r.

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O DOTACJĘ I WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo, przedstawiamy listy rankingowe Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu Wsparcie na starcie – tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy. 

WAŻNA INFORMACJA: PROSIMY OCZEKIWAĆ NA PISMO, W KTÓRYM OTRZYMAJĄ PAŃSTWO INFORMACJE DOTYCZĄCĄ PROCEDURY PODPISANIA UMOWY.

Planowany termin rozpoczęcia podpisywania umów to 3 września 2018r. 

 

LISTA BIZNESPLANÓW POZYTYWNA

LISTA BIZNESPLANÓW NEGATYWNA 

LISTA WNIOSKÓW WSPARCIE POMOSTOWE

 

 


Wałbrzych, 20.08.2018

Wyniki oceny - informacja

Szanowni Państwo, w z koniecznością  skonsultownania z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy puli środków, którą musimy przeznaczyć na rezerwę oraz maksymalnej liczby udzielonych dotacji, wyniki oceny zostaną opublikowane niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewódzkiego Urzędu Pracy, najpóźniej w dniu 22.08.2018. 


Wałbrzych, 30.07.2018

Rozliczenie otrzymanych dotacji - informacja

Szanowni Państwo, w związku z okresem urlopowym prosimy o kontaktowanie się w sprawie rozliczeń po 06.08.2018. Przypominamy, że na złożenie rozliczenia mają Państwo 30 dni od momentu zakończenia realizacji inwestycji określnego w umowie. Dla większości Państwa termin złożenia sprawozdania to 30.08.2018r. 

 


 

Wałbrzych, 20.07.2018

Zestawienie wydatków dla osób, które otrzymały dotacje

Szanowni Państwo, w zakładce wzory dokumentów znajdą Państwo zestawienie wydatkow, ktore należy przedłożyć ze sprawozdaniem (załącznik 21). Prosimy przed wysłaniem wersji papierowej przesłać w wersji elektronicznej do akceptacji na adres dotacje@merkury.org.pl 

 

 


 

Wałbrzych, 17.07.2018

Przypomnienie o terminie złożenia wniosków

Szanowni Państwo, przypominamy, że termin złożenia Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  wraz z załącznikami oraz Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego mija 31 lipca o godzinie 16:00.

Jednocześnie przypominamy, że: 

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć w 2 egzemplarzach. Do wniosku należy dołączyć: 

 • biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji inwestycji wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu);
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7);
 • Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy)
 • oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej);
 • oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
 • oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

WZORY WW DOKUMENTÓW DOSTĘPNE SĄ TU =>

 

W​nioskek o przyznanie wsparcia pomostowego należy złożyć w 2 egzemplarzach. Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków
 • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym  uczestnik projektu  przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu  przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn.zm).

WZORY WW DOKUMENTÓW DOSTĘPNE SĄ TU =>

 


Wałbrzych, 28.06.2018

Informacja dla Uczestników szkoleń księgowych

Szanowni Państwo, szkolenie księgowe w dniu 29.06.2018 (piątek) odbędzie się od godziny 08:00. Pozostały harmonogram pozostaje bez zmian.  

 


Wałbrzych, 25.06.2018

Informacja dla Uczestników I naboru 

Szanowni Państwo, do umów które będą podpisywane w związku z otrzymaną przez Państwa dotacją i wsparciem pomostowym prosimy o przygotowanie: 

 1. Zaktualizowany załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków firnansowych (dotyczy tylko osób, które zostały do tego zobligowane w pismach)
 2. Informację o numerze rachunku bankowego (załącznik nr 13)
 3. Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej) (załącznik nr 12 ) (podpisane przez notariusza lub w biurze projektu)
 4. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 20)

Wzrory dokumentów znajdą Państwo pod linkiem =>

UWAGA 

Do umowy należy załączyć również odpis z CEIDG. Umowę możemy podpisać z przedsiębiorcą, który ma status AKTYWNY. Wpis powinien spełniać następujące wymagania: 

1. NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA DOKŁADNIE JAK WE WNIOSKU

2. DATA URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - JAK WE WNIOSKU. DATA REJESTRACJI MOŻE BYĆ WCZEŚNIEJSZA ALE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ DATA OGŁOSZENIA WYNIKÓW

3.  PKD - WYŁĄCZNIE TE, KTÓRE SĄ WE WNIOSKU

4. SIEDZIBA I ADRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI - JAK WE WNIOSKU

 

 


Wałbrzych, 21.06.2018

Wyniki rekrutacji  II tury 

Szanowni Państwo, przedstawiamy listę uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W związku ze zwiększeniem liczby uczestników projektu z 70 do 80, w II naborze Fundacja "Merkury" może przyjąć 44 uczestników. 

LISTA UCZESTNIKÓW II NABÓR


Wałbrzych, 20.06.2018

Wyniki rekrutacji dla II tury INFORMACJA

Szanowni Państwo w związku z tym, że Fundacja "Merkury" planuje przyjąć większą liczbę uczestników, niż pierwotnie zostało to założone, lista uczestników będzie udostępniona po uzyskaniu zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy - najpóźniej 21.06.2018 do godziny 12:00.


 

Wałbrzych, 19.06.2018

Wyniki rekrutacji dla II tury INFORMACJA

Szanowni Państwo informujemy, że wyniki rekrutacji dla II tury zostaną ogłoszone w środę 20.06.2018. 


 

Wałbrzych, 18.06.2018

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O DOTACJĘ I WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo, przedstawiamy przedstawiamy listy rankingowe Wnioskiów o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu Wsparcie na starcie – tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy. 

WAŻNA INFORMACJA: PROSIMY OCZEKIWAĆ NA PISMO, W KTÓRYM OTRZYMAJĄ PAŃSTWO INFORMACJE DOTYCZĄCĄ PROCEDURY PODPISANIA UMOWY.

Planowany termin rozpoczęcia podpisywania umów to 2 lipca 2018r. 

LISTA BIZESPLANÓW POZYTYWNA

LISTA BIZNESPLANÓW NEGATYWNA 

LISTA WNIOSKÓW- WSPARCIE POMOSTOWE

 


 

Wałbrzych, 28.05.2018

Wyniki rekrutacji dla II tury - I ETAP

Szanowni Państwo, przedstawiamy winiki I etapu rekrutacji dla II naboru. Osoby, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu (rozmowa z doradcą zawodowym) lub odpadły z przyczyn formalnych otrzymają w ciągu 5 dni roboczych pismo z uzasadnieniem, na tej podstawie mogą się Państwo odwołać od decyzji komisji rekrutacyjnej.Prosimy oczekiwać na pismo.

Osoby, które dostały się do dalszego będą umawiane na spotkania z doradcą zawodowym - o terminach i miejscu spotkań zostaną Państwo powiadomieni telefocznie.

WYNIKI I ETAPU

 


Wałbrzych, 21.05.2018

Aktualizacja harmonogramu rekrutacji dla II tury

Szanowni Państwo, w związku z dużym zaiteresowaniem udziałem w projekcie informujemy, że harmonogram ulega aktualizacji. 

Etap Termin

Ocena pomysłu na biznes i ogłoszenie listy uczestników, którzy przeszli do następnego etapu

 

do 28.05.2018 
Rozmowa z doradcą zawodowym

04.06.2018- 

13.06.2018

Ogłoszenie listy uczestników 18.06.2018

 


Wałbrzych, 21.05.2018

Instrukcja wypełnienia załącznika nr 7

Szanowni Państwo. Osoby, które do 30 maja będą składały Wnioski (dotyczy tylko I naboru) obowiązkowo załączają załącznik nr 7. 

W załączniku nr. 7 wypełniają Państwo wyłącznie 1, 5 i ostatnią stronę (UWAGA - należy dołączyć cały wydrukowany arkusz)  Poniżej załączamy plik ze ściągą - Państwo wypełniają wyłącznie te części wypisane na czerwono. Szczegóły w pliku =>


 

Wałbrzych, 15.05.2018

Stawki ZUS do wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo, przypominamy, że od kwietnia 2018 roku obowiązują nowe stawki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Szczegóły w pliku =>

 


Wałbrzych, 14.05.2018

Przypomnienie o terminie złożenia wniosków

Szanowni Państwo, przypominamy, że termin złożenia Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  wraz z załącznikami oraz Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego mija 30 maja o godzinie 16:00.

Jednocześnie przypominamy, że: 

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy złożyć w 2 egzemplarzach. Do wniosku należy dołączyć: 

 • biznesplan przedsięwzięcia na najbliższe 2 lata zawierający szczegółowe zestawienie towarów lub usług, które przewidywane są do zakupienia w ramach realizacji inwestycji wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (ewentualnie zawierający szczegółowe zestawienie planowanych do zakupienia lub pozyskania wartości niematerialnych i prawnych wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej), jak również źródła ich pokrycia uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, (biznesplan powinien być przygotowany zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami dla danego typu podmiotu);
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7);
 • Kopie zaświadczeń de minimis (jeśli dotyczy)
 • oświadczenie, że Uczestnik Projektu nie posiadał aktywnego wpisu do CEIDG, KRS lub nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
 • oświadczenie Uczestnika o nieskorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych (rozpoczęcie działalności gospodarczej);
 • oświadczenie Uczestnika Projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
 • oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

WZORY WW DOKUMENTÓW DOSTĘPNE SĄ TU =>

 

W​nioskek o przyznanie wsparcia pomostowego należy złożyć w 2 egzemplarzach. Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków
 • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym  uczestnik projektu  przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu  przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn.zm).

WZORY WW DOKUMENTÓW DOSTĘPNE SĄ TU =>

 

 


 

Wałbrzych, 24.04.2018

Lista uczestników skierowanych na szkolenia uzupełniające

Szanowni Państwo, w załączniku przedstawiamy listę uczestników I naboru, skierowanych na szkolenia uzupełniające. Terminy i miejsce szkoleń zostanie Państwu przedstawione w dniu jutrzejszym. 

LISTA


Wałbrzych, 23.04.2018

Godziny pracy biura w majowy weekend

Szanowni Państwo, w związku z aktualnym naborem formularzy zgłoszeniowych informujemy, że w majowy weekend biuro będzie miało zmienione godziny otwarcia. 

Aby umożliwić Państwu złożenie dokumentów biuro w dniach 30.04.2018-04.05.2018 będzie czynne w godzinach: 

 • 30.04.2018 - czynne od 09:00 do12:00
 • 01.05.2018 - biuro nieczynne 
 • 02.05.2018 - biuro nieczynne 
 • 03.05.2018 - biuro nieczynne 
 • 04.05.2018 - czynne od 09:00 do 12:00

Wałbrzych, 23.04.2018

II Nabór uczestników

Szanowni Państwo, informujemy, że od dziś trwa II nabór dla Kandydatów dla uczestników projektu. Szczegóły pod linkiem =>

 

 


Wałbrzych, 22.04.2018

Informacja dla gr. I - Wałbrzych

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych jutrzejsze zajęcia z księgowości muszą zostać przesunięte. O ewentualnych dalszych zmianach w harmonogramie poinformujemy Państwa telefonicznie w dniu jutrzejszym (poniedziałek).

 


Wałbrzych, 20.04.2018

Instrukcja wypełaniania formularza rekrutacyjnego

Szanowni Państwo, w zakładce Wzory dokumentów  znajdą Państwo instrukcję wypełnienia formularza rekrutacyjnego. Instrukcja nie jest dokumentem, który jest obowiązkowy do stosowania, ma jedynie charakter pomocniczy a każda planowana działalność może wymagać podania dodatkowych informacji.  

 


Wałbrzych, 20.04.2018

Wzory dokumentów dla uczestników szkoleń

Szanowni Państwo, w zakładce Wzory dokumentów  znajdą Państwo edytowalne wersje Wniosku o udzielenie dotacji i Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego. 

 


 

Wałbrzych, 05.04.2018

Harmonogram szkoleń oraz podział na grupy

Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo harmonogram szkoleń - blok obowiązkowy. Umowy szkoleniowe będą podpisywane z Państwem na miejscu. 

Gr. I  - WAŁBRZYCH

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Blok szkoleniowy

16-17 i  19-20-21

Wałbrzych, Fundacja Merkury

ul. Beethovena 10

Biznes

23-25.04.2018

Księgowość i Podatki

26.04 -28.04

Prawo

 

Gr. II WŁABRZYCH

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Blok szkoleniowy

16.04-18.04

Wałbrzych, Fundacja Merkury, ul. Beethovena 10

Księgowość i podatki

19.04-21.04

Prawo

23.04-27.04

Biznes

 

Gr.III Jelenia Góra

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Blok szkoleniowy

16.04 – 20.04

Jelenia Góra, Klonowica 1/1 – Fundacja „Jagniątków”

Biznes

23.04 -25.04

Prawo

26.04 – 28.04

Księgowość i Podatki

 

Gr. IV Wrocław

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Blok szkoleniowy

16.04 – 18.04

Wrocław, DFOP

ul. Kołłątaja 31, lok. 1-2  

Księgowość i Podatki

19.04-21.04

Prawo

23.04 – 27.04

Biznes

 

PODZIAŁ UCZESTNIKÓW NA GRUPY  =>

PROGRAM SZKOLEŃ =>

 

 


Wałbrzych, 05.04.2018

Informacja w sprawie harmonogramu szkoleń

Szanowni Państwo. Harmonogram szkoleń zostaanie udostępniony Państwu na stronie internetowej w dniu jutrzejszym (06.04.2018). 

 


 

Wyniki rekrutacji

Na podstawie §3 ust. 20 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Fundacja „Merkury” przedstawia listę osób zakwalifikowanych do projektu pn. „Wsparcie na starcie - tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy".

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem(...)  - §3 punkt 23-  Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów (bez punktów premiujących)”.
 
Osoby, które nie znajdują się na liście otrzymają w przyszłym tygodniu uzasadnienie decyzji Komisji Rekrutacyjnej, od którego przysługuje odwołanie.
 
Osoby, które zakwalifikowały się do projektu otrzymają w przyszłym tygodniu informację dotyczącą harmonogramu szkoleń.
Prosimy o oczekiwanie na korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

LISTA PRZYJĘTYCH UCZESTNIKÓW

 

 


Informacja dotycząca wyników rekrutacji

 

Szanowni Państwo, w związku z tym, że liczba zgłoszeń była bardzo duża, a także w związku z procedurą odwoławczą termin ogłoszenia listy osób, które zakwalifikują się do projektu ustala się na dzień: 

23.03.2018

Przesunięcia w rekrutacji są związane z procedurą odwoławczą. Fundacja nie może opublikować list uczestników dopóki wszyscy Państwo nie zostaniecie ocenieni. 

W chwili obecnej trwają rozmowy z doradcami zawodowymi

 


Informacja dotycząca wyników rekrutacji

Szanowni Państwo, w związku z tym, że liczba zgłoszeń była bardzo duża, termin ogłoszenia listy osób, które zakwalifikują się do projektu ustala się na dzień: 

16.03.2018

W chwili obecnej trwają rozmowy z doradcami zawodowymi

 


Spotkanie informacyjne w Wałbrzychu - 22.01.2018

Szanowni Państwo, informujemy, że trwa nabór na spotkania informacyjne dotyczące projektu dotacyjnego. Spotkania odbędą się: 

1. 22.01.2018 w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 10, parter sala 107 - godzina 09:00 

2. 22.01.2018 w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 10, parter sala 107 - godzina 15:00 

 

Osoby zainteresowane muszą przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: dotacje@merkury.org.pl na min. 24 godziny przed spotkaniem. 

Formularz dostępny jest pod tym linkiem  =>

 


Spotkanie informacyjne dotyczące projektu dotacyjnego we Wrocławiu

Szanowni Państwo, informujemy, że trwa nabór na spotkania informacyjne dotyczące projektu dotacyjnego, spotkanie odbędzie się 9 stycznia 2018 roku o godzinie 14:00 w ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ przy ul. Litomskiej 10 na pierwszym piętrze.

Osoby zainteresowane muszą przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: dotacje@merkury.org.pl na min. 24 godziny przed spotkaniem. 

Formularz rekrutacyjny znajdą Państwo pod tym inkiem =>

 

 


Spotkania informacyjne dotyczące projektu dotacyjnego w Wałbrzychu i Jeleniej Górze

 

Szanowni Państwo, informujemy, że trwa nabór na spotkania informacyjne dotyczące projektu dotacyjnego. Spotkania odbędą się: 

1. 10.01.2018 w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 10, parter sala 107 - godzina 09:00 

2. 10.01.2018 w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 10, parter sala 107 - godzina 12:00 

3 10.01.2018 w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 10, parter sala 107 - godzina 15:00 

4. 18.01.2018 w Jeleniej Górze pl. Ratuszowy 32/32a (Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze) - godzina 10:00 

Osoby zainteresowane muszą przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: dotacje@merkury.org.pl na min. 24 godziny przed spotkaniem. 

Formularz dostępny jest pod tym linkiem  =>

 

 

 

 

 

 

 

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych
tel.: 746662200

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.